Handelsbetingelser

Lohmann Denmark ApS (cvr. 36493011) salgs- og leveringsbetingelser (opd. Marts 2022)

§1 Tilbud og Ordrebekræftelse:
1.1. Kun ordrer, som sælgeren skriftligt har accepteret, er bindende for sælgeren
1.2. Mundtligt aftalte ændringer i leverancen skal skriftligt bekræftes af sælgeren for at have gyldighed.

§2 Pris:
2.1. Den aftalte pris samt betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen fra sælger. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdatoen at beregne sig morarenter på 2% pr. måned.

§3 Levering:
3.1. Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt sker leverance frit til købers adresse.
3.2. Forsikring frem til leveringsstedet tegnes af sælger.
3.3. Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at køber har opfyldt de i ordrebekræftelsen aftalte betalingsbetingelser samt alle tekniske formaliteter er gennemført, herunder at køber har opnået eventuel fornøden importtilladelse.
3.3. Eventuel overskridelse af det i ordrebekræftelsen angivne leveringstidspunkt giver ikke køber ret til at hæve aftalen eller nægte modtagelse af leverancen.
3.5 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i § 8.1. nævnt begivenhed eller købers handling/undladelse forlænges leveringstiden tilsvarende.
3.6 Der er i tilfælde af sælgers forsinkelse ingen erstatning for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab, herunder omkostninger ved en eventuel forsinket levering.
3.7 Sælger garanterer leverance af minimum 99% levedygtige hønekyllinger. Garantien dækker overlevelse af 100% af de betalte kyllinger indtil 8 dage efter leveringen. Overstiger kyllingernes dødelighed 2 % i de første 8 dage efter levering, erstatter sælger de døde kyllinger med prisen på den daggamle kylling. Sælger hæfter dog kun for dødsfald, som følge af manglende levedygtighed der kan relateres til rugeriet.
3.8 Der er ingen dækning ved managementfejl, forkert foder, for høj eller lav temperatur og luftfugtighed eller hvis dyrene ikke finder vand eller foder.
3.9 Sælger garanterer at såvel rugeriet som oprindelsesflokke ikke er omfattet af veterinære restriktioner på leveringstidspunktet. Såfremt kyllingerne mod forventning testes positive for salmonella i aflæsserprøverne, garanterer sælger erstatningsleverance indenfor 5 uger, samt at betale rengøringsudgifter med 0,30 kr. pr. kylling. Der gives ingen yderligere kompensation til opdrætter eller ægproducent.

§4 Ejendomsret:
4.1. Det solgte forbliver sælgers ejendom, indtil hele købesummen (inkl. renter og omkostninger) er erlagt.
4.2. Køber er (indtil dette tidspunkt) hele købesummen er erlagt, forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld og nyværdi.

§5 Ansvar for mangler:
5.1. Sælger er forpligtet til at levere de af ordrebekræftelsen omfattede produkter i overensstemmelse med ordrebekræftelsen og de
af de danske veterinærmyndigheder stillede lovhjemlede sundhedskrav.
5.2. Sælger er under ingen omstændigheder forpligtet til at yde anden form for erstatning end omlevering. Sælger kan således ikke gøres
ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet lignende indirekte tab som følge af eventuelle mangler.
5.3. Ved levering kan køber forlange en prøveudtagelse og analyse for egen regning, som omfatter 3 prøver, der opbevares hos henholdsvis sælger, køber og et autoriseret laboratorium.
5.4. Såfremt der ved analyse af prøveudtagelsen konstateres sygdom i de leverede produkter, anses de pågældende produkter for at være mangelfulde, såfremt de ikke opfylder de danske veterinærmyndigheders lovhjemlede sundhedskrav.
5.5. En reklamation fra køber skal være skriftlig og er alene rettidig, såfremt den er sælger i hænde senest 7 dage fra levering. Det er ligeledes en betingelse for at køber kan gøre mangelkrav gældende, at prøverne er analyseret senest 7 dage efter leveringen.
5.5. Såfremt der ved analyse af prøveudtagelsen konstateres mangler ved de leverede produkter, påtager sælger sig at levere et erstatningshold snarest muligt.
5.7. Mangler, sygdom m.v., der ikke kan konstateres ved analyse af prøveudtagelserne, kan ikke medføre erstatningsansvar for sælger. Sælger kan ikke garantere, at vaccinationerne giver en bestemt immunitet (titer værdi), men blot at leverancen er vaccineret efter sælgers sædvanlige vaccinationsprogram, og med evt. ekstra vacciner aftalt med køber.

§6 Produktansvar:
6.1. Sælger er alene ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.
6.2. Sælger er alene ansvarlig for personskade og tingsskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af leverandører eller andre, som han har ansvaret for. Ansvaret kan over for køber aldrig overstige kr. 5.000.000,-.
6.3. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvaret for driftstab, tidstab, avancetab, udgifter til rengøring og i stand sætning eller andet indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.
6.4. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar i henhold til en leverance omfattet af disse betingelser, skal den pågældende part straks underrette den anden part skriftligt herom.
6.5. Sælger skal holdes skades fri af køber, såfremt sælger pålægges ansvar over for tredjemand for skade af et tab, som ikke skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller leverandør eller andre, som sælger har ansvaret for.
6.6 Annullering af aftalen kan ikke ske uden sælges samtykke, og i det omfang der er omkostninger i forbindelse med handlens indgåelse skal sælger holdes skadesløs.

§7 Ansvarsfrihed:
7.1. Sælger er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for sælger på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure som sælger ikke er herre over.
7.2. Der tages forbehold for Fødevarestyrelsens bestemmelser, tilladelser og regions- og zoneoprettelser, Naturerhvervsstyrelsens godkendelser, som kan forhindre visse leverancer. Det samme gælder forsinkelse eller manglende leverance fra underleverandør. Sælger påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for køber hverken direkte eller indirekte.

§8 Force majeure:
8.1. I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå sælger ikke har indflydelse, herunder regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, offentlige forskrifter, beslaglæggelse, (lokale) strejker, blokader og/eller lockout, slowdown, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller (lokale) dårlige vejrforhold, udbrud af smitsomme dyresygdomme/-epidemier, vareknaphed, brand, (lokale) maskinnedbrud, (lokal) mangel på transportmidler, arbejdskraft, råvarer eller energi, krig, optøjer, terrorisme, uroligheder samt forsinkelser fra sælger’s leverandørers side, forbeholder sælger sig ret til at stille opfyldelsen af ordren i bero så længe de pågældende omstændigheder helt eller delvist begrænser sælger’s muligheder for levering set i forhold til tidspunktet for ordrens indgåelse, eller at annullere ordren helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til køberen.

§9 Værneting og lovvalg:
9.1 Såfremt der skulle opstå tvist vedrørende leverancen eller en del heraf eller forståelsen af disse betingelser, skal tvisten afgøres ved sælgers hjemting, Civilretten i Næstved, såfremt parterne ikke kan forlige sagen.
9.2 Sagen skal afgøres i henhold til dansk ret.